De Bult milder en algemener

De nadruk komt na de onafhankelijkheid steeds meer te liggen op het wel en wee van de vereniging en haar bestuur, commissies, elftallen, competities en activiteiten. Geen rubrieken meer, geen pseudoniemen. Het elan van de eerste pioniersjaren is verdwenen. Geen rijen mensen meer die schrijven een leuke hobby vinden, en met het clubblad een unieke plek treffen om een rubriek te hebben, meningen te geven of analyses te maken. De redacteuren van toen zijn inmiddels letterlijk en figuurlijk ‘ouder’ geworden, kregen burgerlijke ideeën, brengen hun kind braaf naar het voetbalveld of worden zelfs leider bij een pupillenteam.

Misschien had het Overijssels Dagblad op 23 december 1983 toch gelijk. In de rubriek ‘Geknipt voor u’ reageerde Ap van den Berg op de zojuist bevochten onafhankelijkheid van De Bult. ‘Rohda-bestuur maakt De Bult-redactie blij met een dooie mus’ kopte het OD. Nu kan geconstateerd worden dat die eerste zeven jaren het spannendst waren. Presteren onder druk levert de beste resultaten. In de wereld van de clubbladen is het al niet anders dan in de voetballerij. Die spanning is eraf, De Bult is gemeengoed en geaccepteerd, maar wordt nog steeds van A tot Z gelezen en velen helpen de redactie aan de nodige kopij. Steeds weer blijkt dat De Bult haar tijd nog lang niet heeft gehad en zeer gewaardeerd wordt binnen geheel Rohda Raalte.

Ten tijde van het verschijnen van het eerste meerjarenbeleidsplan van Rohda Raalte, in 1994, was er nog sprake van enige afstand tussen De Bult en Rohda Raalte. Het bestuur schreef toen: ‘Voor de volledigheid en een juist inzicht vermelden wij nog dat, hoewel hun oorsprong onmiskenbaar binnen Rohda ligt, en ook de huidige koorden daarmee onverbrekelijk zijn verbonden, de activiteiten van het periodiek verschijnende cluborgaan De Bult niet tot de verantvoordelijkheden van het bestuur van Rohda Raalte behoort. De redactie heeft vanaf het begin uit oogmerk van objectiviteit en zelfstandigheid, een geheel onafhankelijke opstelling en een eigen gezicht nagestreefd.’

In datzelfde beleidsplan wordt gemeld dat er een onderzoek gaande is ‘omtrent de mogelijkheid een PR-commissie in het leven te roepen’. Deze commissie is er gekomen en heet intussen Communicatiecommissie. De huidige relatie tussen Rohda Raalte en De Bult is als volgt: Er is nog steeds sprake van onafhankelijkheid, redactionele onafhankelijkheid. De redactie van De Bult is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het clubblad.

Iets anders is dat de redactie van De Bult een zetel en daarmee een stem heeft in de Communicatiecommissie. De redactie van De Bult is volwaardig lid van deze commissie. Vanzelfsprekend is het dat er in de Communicatiecommissie veel gepraat wordt over de koers van De Bult. Zo is er op initiatief van de deze commissie in het voorjaar van 2009 een groots lezersonderzoek gehouden over De Bult. Met de resultaten hieruit is het aan de redactie om daar al dan niet wat mee te doen.


De Bult: ‘Een bindende spreekbuis’

Deel 1: Voorgangers van De Bult

Deel 2: De moeizame start van De Bult

Deel 3: Bestuurlijke onafhankelijkheid

Deel 4: Bindende elementen

Deel 5: De Bult milder en algemener

Deel 6: Samenstellers van De Bult

Deel 7: De nieuwe generatie

Naar boven