Gedragscode

Rohda Raalte is een ontmoetingsplaats voor leden, vrijwilligers en bezoekers, kortom voor iedereen die op een actieve of passieve manier de voetbalsport wil bedrijven of betrokken wil zijn bij de activiteiten rond het voetbalveld.

Normen en waarden zijn een onmisbaar onderdeel bij de beoefening van de voetbalsport en gebaseerd op waarden als respect, eerlijkheid, sportiviteit en verantwoordelijkheid. Rohda Raalte wil actief werken aan de bewustwording van onze normen en waarden bij leden, scheidsrechters, vrijwilligers, begeleiders, trainers, ouders/verzorgers en bezoekers. Dat vraagt om duidelijke afspraken over de wijze waarop wij met elkaar aan sport willen doen. De gedragsregels (vervat in de Gedragscode) die thans zijn opgesteld, kunnen hierbij helpen. De gedragsregels laten zien hoe wij met elkaar willen omgaan. Het gaat over wat we normaal en niet normaal vinden; welke normen en waarden binnen onze vereniging van toepassing zijn.

Normen en Waarden. Wat verstaan we daar eigenlijk onder?
Bij Normen kun je denken aan een gedragsregel waaraan men zich dient te houden in de omgang met anderen (bijvoorbeeld niet schelden, pesten of discrimineren). Bij Waarden bijvoorbeeld aan een basisprincipe waaraan men hecht, zoals respect, fatsoen, rechtvaardigheid. Dit geldt veelal als basis voor het handelen.

Waardering
Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor Rohda Raalte, van bestuurslid tot jeugdleider, van scheidsrechter tot commissielid en van onderhoudsmedewerker tot medewerker in de kantine. Alles geheel vrijwillig en met een hartverwarmende inzet. Dit is het fundament van onze vereniging. Waardering en begrip voor deze vrijwilligers is erg belangrijk, ook wanneer iemand eens een steekje laat vallen. Het blijft immers “mensenwerk”.

De gedragscode
De gedragscode is als volgt opgebouwd. De algemene gedragsregels gelden voor iedereen, dus voor leden, bezoekers, vrijwilligers, zowel senioren als jeugd. Daarnaast zijn er specifieke gedragsregels per doelgroep (spelers, trainers, (bege)leiders, scheidsrechters, bezoekers, inclusief ouders/verzorgers). De gedragscode ligt ter inzage in het secretariaat en is ook als bijlage te vinden onderaan deze pagina

Doelstelling
Rohda Raalte wil in sportief en sociaal-maatschappelijk opzicht een succesvolle vereniging zijn. Een ontmoetingsplaats voor leden, vrijwilligers en bezoekers, kortom voor iedereen die op een actieve of passieve manier de voetbalsport wil bedrijven of betrokken wil zijn bij de activiteiten rond het voetbalveld.

Het streven is om alle teams op een zodanig niveau aan de competitie te laten deelnemen, dat het voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Door zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel te stimuleren willen wij bewerkstelligen dat iedereen zich thuis voelt bij onze vereniging en er trots op is.

De gedragscode heeft tot doel hierbij ondersteunend en motiverend te zijn.

Voor wie is dit bedoeld?
Iedereen die lid is van Rohda Raalte dan wel op enige wijze bij de vereniging betrokken is of wil zijn (bijvoorbeeld bestuurder, commissielid, trainer, leider, vrijwilliger etc.), moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien, dat ook de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte moeten zijn. Iedereen bij Rohda Raalte moet de gedragscode respecteren, uitdragen en naleven. We spreken elkaar er indien nodig op aan. Trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van de gedragsregels.

Waarover gaat het?
Het gaat over onze omgangsvormen en regels. Over wat we normaal en niet normaal vinden. Kortom, over Normen en Waarden. Wat doen we als mensen zich niet houden aan de regels van de gedragscode? Dan nemen we maatregelen, sancties genoemd. Hiervoor is de Commissie Normen en Waarden in het leven geroepen. Het Reglement van deze commissie en de Handleiding voor sancties liggen eveneens ter inzage in het secretariaat en zijn ook bijlage te vinden onderaan deze pagina.

Kernwaarden
De gedragscode is kort en bondig weer te geven in “De 10 kernwaarden van Rohda Raalte”. Deze kernwaarden zullen op ons sportpark continue prominent, voor iedereen goed zichtbaar, in beeld worden gebracht. Het gaat om de volgende waarden:

Bij Rohda Raalte:
1. Is iedereen welkom.
2. Spelen wij met elkaar én tegen elkaar in een positieve sfeer.
3. Gaan wij respectvol met elkaar om en laten iedereen in zijn waarde.
4. Respecteren en accepteren wij de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent scheidsrechter.
5. Gaan wij zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen.
6. Vertonen wij geen ongewenst gedrag zoals schelden, pesten en discrimineren.
7. Spreken wij elkaar aan op ongewenst gedrag.
8. Zijn wij als leden ook vrijwilliger en helpen wij elkaar waar dat nodig is.
9. Zorgen wij met elkaar voor een sportieve en prettige sfeer op het sportcomplex.
10. Houden wij ons allemaal aan de kernwaarden, afspraken en regels van de vereniging.

Tot slot
Voorop staat dat we het in ieder geval samen moeten doen. Laten we er met elkaar voor zorgen, dat het er bij onze mooie vereniging Rohda Raalte in en buiten het veld respectvol, sportief en correct aan toe gaat, met veel aandacht voor gezelligheid en plezier. Sporten doe je immers vooral voor je plezier.

Gedragsregels Rohda Raalte vastgesteld door het Algemeen Bestuur (6-3-2017)
Commissie Normen en Waarden vastgesteld door het Algemeen Bestuur (6-3-2017)
Handleiding sancties vastgesteld door het Algemeen Bestuur (6-3-2017)

Naar boven