Bestuur

Bestuursleden van R.K.S.V. Rohda Raalte, zoals deze zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering van maandag 11 november 2019.

NaamFunctie
Han ReindersVoorzitter
Rien van der HooftAlgemeen Secretaris
Frank VeldhuisPenningmeester
Frank van RossumVoorzitter Accommodatiecommissie
Marloes FuselierVoorzitter Commissie Recreatievoetbal Senioren

Het algemeen bestuur heeft besloten dat de volgende (vacante) bestuursfuncties vervallen:

Voorzitter technische commissie
voorzitter jeugdcommissie

Volgens de statuten, artikel 12, lid 6, dienen in de eerste bestuursvergadering na een verkiezing de bestuursfuncties in onderling overleg verdeeld te worden en stelt het nieuw gekozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast. Dit wordt via de website rohda.nl meegedeeld aan alle leden.

HUIDIGE TAAKVERDELING ALGEMEEN BESTUUR
Vastgesteld op 3 december 2019

Han Reinders
E-mail: voorzitter@rohdaraalte.nl
– voorzitter, lid dagelijks bestuur
– in- en externe vertegenwoordiging van de vereniging
– eindverantwoordelijke voor de public relations en communicatie
– zitting in het team media en communicatie
– bestuursafgevaardigde Stichting Voetbal Promotie Rohda Raalte
– coördinator bijzondere evenementen
– ondersteuning voetbaltechnisch beleid
– voorzitter beleidscommissie 1e selectie senioren
– eindverantwoordelijk voor ledenbeleid
– bestuursafgevaardigde Stichting Voetbal Promotie Rohda Raalte (stichting VPRR)
– voorzitter van de Raad van toezicht (RvT) van de Stichting VPRR
– als lid van het Dagelijks Bestuur (DB) eindverantwoordelijk voor de kantine
– gezamenlijk met andere DB-leden fiat voor kostenuitgaven tot € 2.500,00

Rien van der Hooft
E-mail: secretariaat@rohdaraalte.nl
– algemeen secretaris, lid dagelijks bestuur
– eindverantwoordelijk voor de secretariaatscommissie
– alle verenigingscorrespondentie behoudens wedstrijdsecretariaten
– contactpersoon met Gemeente, KNVB en andere instanties
– eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie
– verantwoordelijk voor de uitvoering van de gedragsregels, normen en waarden,
vertrouwenspersoon en VOG
– eindverantwoordelijk Kledingfonds
– coördinator gebruik diverse ruimten accommodatie
– eindverantwoordelijk website; e-mail adressen en Cloud omgeving
– eindverantwoordelijk voor archivering en historie van Rohda Raalte
– lid RvT van de Stichting VPRR
– Als DB-lid eindverantwoordelijk voor de kantine
– gezamenlijk met andere DB-leden fiat voor kostenuitgaven tot € 2.500,00

Frank Veldhuis
E-mail: penningmeester@rohdaraalte.nl
– penningmeester, lid dagelijks bestuur
– eindverantwoordelijk financiële commissie
– verantwoording van alle inkomsten en uitgaven inclusief entreegelden, maar exclusief
sponsorbijdragen
– financieel verantwoordelijk kantine
– als DB-lid eindverantwoordelijk voor de kantine
– eindverantwoordelijk ICT
– eindverantwoordelijk voor verzekeringsaangelegenheden
– lid van de RvT van de Stichting VPRR
– Als DB eindverantwoordelijk kantine
– algemeen fiat voor kostenuitgaven tot € 500,00
– gezamenlijk met andere DB-leden fiat voor kostenuitgaven tot € 2.500,00

Marloes Fuselier
E-mail: recreatiecommissie@rohdaraalte.nl
– voorzitter commissie recreatievoetbal senioren
– voorzitter zaalcommissie en verantwoordelijk voor de organisatie van de recreatie
zaalvoetbalcompetitie
– verantwoordelijk voor de scheidsrechterscommissie

Frank van Rossum
E-mail: accommodatie@rohdaraalte.nl
– voorzitter accommodatiecommissie en verantwoordelijk voor accommodatie
– eindverantwoordelijk sleutelbeheer accommodatie
– coördinator lichtwedstrijden hoofdveld en veld 3
– melding en afhandeling schades
– coördinator project ver- en/of nieuwbouw

Voetbalzaken
De volgende taken vallen voortaan onder de teamleider voetbalzaken Wim Kieftenbeld:
– eindverantwoordelijk voor de voormalige taken van de jeugdcommissie
– eindverantwoordelijk voor voormalige taken van de technische stuurgroep
– beleid selectieteams senioren en junioren

Vergaderingen en nieuwjaarsreceptie
Het bestuur vergadert periodiek onderling en periodiek met de teamleiders

Algemene ledenvergaderingmaandag 2 november 2020
Nieuwjaarsreceptiezaterdag 2 januari 2021 (onder voorbehoud)

Naar boven