Bestuur

Hieronder staan alle namen vermeld van de bestuursleden van R.K.S.V. Rohda Raalte, zoals deze zijn vastgesteld in de vergadering Algemeen Bestuur van maandag 3 december 2018. Het bestuur komt elke maand bijeen voor een algemene bestuursvergadering en een dagelijks bestuursvergadering.

Naam Functie
Han Reinders Voorzitter
Rien van der Hooft Algemeen Secretaris
Erwin Schotman Penningmeester
Frank van Rossum Voorzitter Accommodatiecommissie
Vacant Voorzitter Jeugdcommissie
Marloes Eikelboom Voorzitter Commissie Recreatievoetbal Senioren
Marc Huijsmans Voorzitter Technische Stuurgroep

Volgens de statuten, artikel 12, lid 6, dienen in de eerste bestuursvergadering na een verkiezing de bestuursfuncties in onderling overleg verdeeld te worden en stelt het nieuw gekozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast. Dit wordt via de website rohdaraalte.nl meegedeeld aan alle leden.

TAAKVERDELING BESTUUR RKSV ROHDA RAALTE SEIZOEN 2018-2019

Han Reinders
E-mail: voorzitter@rohdaraalte.nl
– voorzitter, lid dagelijks bestuur
– in- en externe vertegenwoordiging van de vereniging
– eindverantwoordelijke voor het Media- en Communicatieteam;
– kwaliteitszetel in communicatiecommissie
– bestuursafgevaardigde Stichting Voetbal Promotie Rohda Raalte
– voorzitter RvT van de Stichting VPRR
– coördinator bijzondere evenementen
– ondersteuning voetbaltechnisch beleid
– voorzitter beleidscommissie 1e selectie senioren
– voorzitter commissie ledenbeleid
– als DB eindverantwoordelijk kantine

Rien van der Hooft
E-mail: secretariaat@rohdaraalte.nl
– algemeen secretaris, lid dagelijks bestuur
– eindverantwoordelijk voor de secretariaatscommissie
– alle verenigingscorrespondentie behoudens wedstrijdsecretariaten
– contactpersoon met Gemeente, KNVB en andere instanties
– eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie
– verantwoordelijk voor de uitvoering van het Fair Play-beleid
– eindverantwoordelijk kledingfonds
– coördinator gebruik diverse ruimten accommodatie
– lid RvT van de Stichting VPRR
– Als DB eindverantwoordelijk kantine

Erwin Schotman
E-mail: penningmeester@rohdaraalte.nl
– penningmeester, lid dagelijks bestuur
– eindverantwoordelijk financiële commissie
– verantwoording van alle inkomsten en uitgaven inclusief entreegelden maar exclusief sponsorbijdragen
– algemeen fiat voor kostenuitgaven tot € 500,00
– financieel verantwoordelijk kantine
– eindverantwoordelijk ICT
– lid RvT van de Stichting VPRR
– Als DB eindverantwoordelijk kantine

Voorzitter jeugd: vacant
E-mail: vzjeugdcommissie@rohdaraalte.nl
– voorzitter jeugdcommissie waaronder ressorteren de subcommissies toernooi, ontspanning en jeugdkamp
– verantwoordelijke voor het regionaal overlegorgaan voor junioren- en pupillenaangelegenheden

Marloes Eikelboom
E-mail: recreatiecommissie@rohdaraalte.nl
– voorzitter commissie recreatievoetbal senioren
– voorzitter zaalcommissie
– verantwoordelijk voor de organisatie recreatie zaalvoetbalcompetitie
– verantwoordelijk voor de scheidsrechterscommissie

Marc Huijsmans
E-mail: technischecommissie@rohdaraalte.nl
– voorzitter technische stuurgroep
– lid beleidscommissie 1e selectie senioren
– contactpersoon selectieteams senioren en junioren

Frank van Rossum
E-mail: accommodatie@rohdaraalte.nl
– voorzitter accommodatiecommissie
– eindverantwoordelijk sleutelbeheer accommodatie
– coördinator lichtwedstrijden hoofdveld en veld 3
– eindverantwoordelijk voor verzekeringsaangelegenheden accommodatie

Vergaderschema bestuur en belangrijke data verenigingsjaar 2018-2019

Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur Algemene Ledenvergadering
13 augustus 2018 3 september 2018 3 december 2018
27 augustus 2018 6 oktober 2018
24 september 2018 5 november 2018 Nieuwjaarsreceptie
22 oktober 2018 17 december 2018 5 januari 2019
12 november 2018 21 januari 2019
3 december 2018 4 maart 2019
7 januari 2019 15 april 2019
4 februari 2019 27 mei 2019
11 maart 2019
8 april 2019
6 mei 2019
13 mei 2019
Naar boven