Bestuur

Hieronder staan alle namen vermeld van de bestuursleden van R.K.S.V. Rohda Raalte, zoals deze zijn vastgesteld in de vergadering Algemeen Bestuur van maandag 3 december 2018. Het bestuur komt elke maand bijeen voor een algemene bestuursvergadering en een dagelijks bestuursvergadering.

Naam Functie
Han Reinders Voorzitter
Rien van der Hooft Algemeen Secretaris
Erwin Schotman Penningmeester
Frank van Rossum Voorzitter Accommodatiecommissie
Vacant Voorzitter Jeugdcommissie
Marloes Eikelboom Voorzitter Commissie Recreatievoetbal Senioren
Marc Huijsmans Voorzitter Technische Stuurgroep

Volgens de statuten, artikel 12, lid 6, dienen in de eerste bestuursvergadering na een verkiezing de bestuursfuncties in onderling overleg verdeeld te worden en stelt het nieuw gekozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast. Dit wordt via de website rohdaraalte.nl meegedeeld aan alle leden.

TAAKVERDELING BESTUUR RKSV ROHDA RAALTE SEIZOEN 2018-2019

Han Reinders
E-mail: voorzitter@rohdaraalte.nl
– voorzitter, lid dagelijks bestuur
– in- en externe vertegenwoordiging van de vereniging
– eindverantwoordelijke voor de public relations en communicatie
– zitting in het team media en communicatie
– bestuursafgevaardigde Stichting Voetbal Promotie Rohda Raalte
– coördinator bijzondere evenementen
– ondersteuning voetbaltechnisch beleid
– voorzitter beleidscommissie 1e selectie senioren
– eindverantwoordelijk voor ledenbeleid
– voorzitter RvT van de stichting VPRR
– als DB eindverantwoordelijk kantine

Rien van der Hooft
E-mail: secretariaat@rohdaraalte.nl
– algemeen secretaris, lid dagelijks bestuur
– eindverantwoordelijk voor de secretariaatscommissie
– alle verenigingscorrespondentie behoudens wedstrijdsecretariaten
– contactpersoon met Gemeente, KNVB en andere instanties
– eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie
– verantwoordelijk voor de uitvoering van de gedragsregels en VOG
– eindverantwoordelijk kledingfonds
– coördinator gebruik diverse ruimten accommodatie
– eindverantwoordelijk website; e-mail adressen en Cloud omgeving
– eindverantwoordelijk voor archivering en historie van Rohda Raalte
– lid RvT van de Stichting VPRR
– Als DB eindverantwoordelijk kantine

Erwin Schotman
E-mail: penningmeester@rohdaraalte.nl
– penningmeester, lid dagelijks bestuur
– eindverantwoordelijk financiële commissie
– verantwoording van alle inkomsten en uitgaven inclusief entreegelden maar exclusief sponsorbijdragen
– algemeen fiat voor kostenuitgaven tot € 500,00
– financieel verantwoordelijk kantine
– eindverantwoordelijk ICT
– eindverantwoordelijk voor verzekeringsaangelegenheden
– lid RvT van de Stichting VPRR
– Als DB eindverantwoordelijk kantine

Vacant (waargenomen door Rien van der Hooft)
E-mail: vzjeugdcommissie@rohdaraalte.nl
– voorzitter jeugdcommissie waaronder ressorteren de subcommissies; toernooi, ontspanning en jeugdkamp
– verantwoordelijke voor het regionaal overlegorgaan voor junioren- en pupillenaangelegenheden

Marloes Eikelboom
E-mail: recreatiecommissie@rohdaraalte.nl
– voorzitter commissie recreatievoetbal senioren
– voorzitter zaalcommissie en verantwoordelijk voor de organisatie recreatie zaalvoetbalcompetitie
– verantwoordelijk voor de scheidsrechterscommissie

Marc Huijsmans
E-mail: technischecommissie@rohdaraalte.nl
– voorzitter technische stuurgroep
– lid beleidscommissie 1e selectie senioren
– contactpersoon selectieteams senioren en junioren

Frank van Rossum
E-mail: accommodatie@rohdaraalte.nl
– voorzitter accommodatiecommissie en verantwoordelijk voor accommodatie
– eindverantwoordelijk sleutelbeheer accommodatie
– coördinator lichtwedstrijden hoofdveld en veld 3
– melding en afhandeling schades
– coördinator project ver- en/of nieuwbouw

Vergaderschema bestuur en belangrijke data verenigingsjaar 2018-2019

Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur Algemene Ledenvergadering
13 augustus 2018 3 september 2018 3 december 2018
27 augustus 2018 6 oktober 2018
24 september 2018 5 november 2018 Nieuwjaarsreceptie
22 oktober 2018 17 december 2018 5 januari 2019
12 november 2018 21 januari 2019
3 december 2018 4 maart 2019
7 januari 2019 15 april 2019
4 februari 2019 27 mei 2019
11 maart 2019
8 april 2019
6 mei 2019
13 mei 2019
Naar boven